O projektu

Projekt „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací” je finančně podpořen z _MG_2048Programu přeshraniční spolupráce Evropského fondu regionálního rozvoje. Na projektu se jako řešitelé podílejí Masarykova univerzita v Brně, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Zájmové sdružení obcí Hrušovansko a Mikroregion Nový Dvůr. Hlavní myšlenkou při přípravě projektu bylo vytvoření nového typu partnerství, realizace spolupráce mezi univerzitami a veřejnou správou a hledání inovativních řešení prostřednictvím této unikátní spolupráce. Tato myšlenka a vize celého projektu vznikla a byla postupně připravena ve formě návrhu projektu na základě jednání mezi zástupci MU, Ing. Filipem Hrůzou a Ing. Igorem Kissem a zástupci TnAD v čele s rektorem univerzity Doc. Ing. Jozefem Habánikem, PhD. Dále se do řešení projektu zapojili na obou stranách za MU: Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc., Ing. Eduard Bakoš Ph.D. a Bc. Jana Tůmová, za TnAD: Ing. Jana Masárová, PhD. a Ing. Eva Koišová, PhD. Ve vybraných fázích se na řešení mikroprojektu aktivně podílí studenti obou univerzit.

Projekt je svýmIMG_2450 obsahovým zaměřením cílený na dvě hlavní oblasti – univerzitní prostředí a municipální sektor. Tyto dvě zcela nezávislé oblasti dosud pouze sporadicky spolupracují v případě určitých dílčích témat. Přitom neustále se rozvíjející spolupráce mezi univerzitami a soukromým sektorem reprezentovaným firmami je v dnešní době hybatelem inovací a determinantem rozvoje ekonomik. Univerzity jsou prostředí primárně vytvořené pro výchovu budoucích zaměstnanců, ale nejen to, v posledních dekádách se i ony stávají prostředím pro rozvíjení inovací a jejich transferu do praxe. Proto soukromé firmy stále častěji spolupracují s univerzitami a univerzity vytvářejí stále větší prostor a podmínky pro transfer znalostí, technologií a zkušeností do praxe.

Tato praxe je již zaběhnutá pro vztah mezi univerzitami a soukromým _MG_2721sektorem, ale mezi univerzitami a veřejnou správou je stále velký prostor v daných zemích (ČR a SR) pro zlepšování této situace a rozvíjení tohoto modelu. Přitom veřejná správa reprezentovaná úřady nemá z určitých důvodů tolik prostoru a prostředků pro tvorbu inovace jako soukromý sektor a o to víc je pro něj zajímavější spolupráce s univerzitami, jak se ukazuje z praxe Institutu pro veřejnou správu při Katedře veřejné ekonomie ESF MU (IVS) v posledních letech. Veřejný správa je totiž také pod neustálým tlakem na snižování výdajů a zefektivňování vlastního fungování a inovace jsou většinou spojeny s investicemi a komercionalizací, což jsou koncepty pro veřejnou správu těžko dosažitelné a těžko obhajitelné před veřejností. Podmínky a fungování veřejné správy jsou v obou zemích odlišné, nicméně díky společnému historickému kontextu jsou oba systémy podobné a existuje řada společných bodů, což vytváří předpoklady pro možnost vytváření komparace a transferů mezi oběma oblastmi. Tento mezinárodní aspekt realizovaného projektu jej obohacuje o další unikátní dimenzi.

Hlavním cílem mikroprojektu je prostřednictvím navázané přeshraniční spolupráce společně vytvořit fungující platformu založenou na partnerství subjektů veřejné správy a univerzit, která bude na obou stranách hranice představovat jedinečný prvek podporující rozvoj zapojených regionů zejména v oblasti fungování veřejné správy.