Home
Příprava a realizace workshopu (aktivita č. 4)

Příprava a realizace workshopu (aktivita č. 4)

_MG_2697V rámci této aktivity mikroprojektu se uskutečnila příprava workshopu, na kterou přímo navázala jeho realizace. Na přípravě tohoto workshopu se podíleli všichni projektoví partneři. Jednodenní workshop se uskutečnil 11.6.2014 v Trenčíně v moderních prostorách partnerské univerzity za účasti studentů obou univerzit zapojených do mikroprojektu, ale také zástupců obou taktéž zapojených mikroregionů (pí. Jirků a p. Salavy). V neposlední řadě workshop obohatila o své vystoupení také zástupkyně místní samosprávy na Slovensku. Díky tomuto workshopu se tak měli možnost potkat, diskutovat a vyměňovat svoje zkušenosti a nápady na jednom místě zástupci veřejné správy z ČR i SR, spolu se zástupci obou zapojených univerzit a jejich studenty, kteří tak mohli získat cenné zkušenosti a informace z fungování mikroregionů v praxi o tom: Jak fungují? S jakými problémy se potýkají při svém fungování? Jaké projekty připravují a realizují? Kde a jak získávají peníze?

Harmonogram workshopu se sestával z následujících částí a vystoupení:

_MG_2703

  1. Představení mikroprojektu (Ing. Filip Hrůza, řešitel mikroprojektu)
  2. Uvítání zástupci hostitelské univerzity (Ing. Eva Koišová, Ph.D.)
  3. Prezentace o fungování mikroregionu v oblasti Hrušovanska s následnou diskuzí (Jitka Jirků, manažerka mikroregionu)
  4. Prezentace o fungování a projektech mikroregionu Nový Dvůr s následnou diskuzí (Mgr. Tomáš Salava, manažer mikroregionu)
  5. Prezentace situace a možností fungování meziobecní spolupráce na Slovensku (zástupkyně místní samosprávy)
  6. Přestávka a coffeebreak
  7. Prezentace studentů na téma mikroregion Vsetínsko (Korábečný, Šalát)_MG_2687
  8. Prezentace studentů na téma mikroregion Boskovicko (Rusinko, Číha, Princlíková, Seidel)
  9. Prezentace studentů na téma mikroregion (Divišová, Pončíková)
  10. Prezentace studentů na téma mikroregion Pobečví (Sommerová, Frýbl, Habán)
  11. Přestávka a coffeebreak
  12. Vyhodnocení a vyhlášení nejlepší prezentace studentského týmu
  13. Představení témat miniprojektů k řešení studenty
  14. Závěrečná diskuze a ukončení workshopu

_MG_2708Poté co byl mikroprojekt představen včetně jeho vize, cílů a jednotlivých aktivit a zástupci partnerské univerzity přivítali všechny přítomné hosty, zástupci mikroregionů a samosprávy ve svých prezentacích představili svoje regiony, poukázali přitom na různé problémy a aspekty jejich fungování. Ukázali ale také výhody, možnosti a příležitosti, které tyto formy meziobecní spolupráce přinášejí. Z hled_MG_2721iska přítomných studentů také poukázali na praktické aspekty jejich existence a zkušenosti, které nabyli jako manažeři těchto celků při jejich řízení vzhledem k tomu, že se jedná již o dlouhodobě fungující a tedy i zkušené odborníky. V diskusních částech měli studenti i zástupci zapojených univerzit možnost diskutovat s těmito manažery různé problémy a možnosti rozvoje spolupráce. Během workshopu tedy docházelo i k vzájemné výměně best practice mezi zástupci zapojených mikroregionů obohacený o názory odborníků z akademické sféry a výzkumného prostředí. Vzhledem k tomu, že problematika fungování různých forem meziobecní spolupráce je velmi komplexní, multioborová a široká a zasahující do mnoha oblastí každodenního života občanů, není tato problematika tak exponovaná jako jiné témata veřejné správy a financí. Tento workshop tak přispěl mimo jiné i k prohlubování zkoumání a znalostí této problematiky a slouží jako velmi cenný předpoklad pro řešení jednoho z cílů tohoto mikroprojektu, tedy rozvoje modelu spolupráce mezi veřejnou správou a univerzitním prostředím.

_MG_2742Ve druhé části workshopu se role obrátily, neboť proběhly prezentace vybraných studentů na téma „představ vybraný mikroregion“. Cílem této aktivity bylo přimět studenty samotné, aby si vybrali určitý mikreoregion, představili jej nejdříve obecně a poté i samotný management a jeho fungování. Součástí prezentace bylo i vytvoření SWOT analýzy pro daný mikreoregion a identifikace příležitostí. V neposlední řadě pak studenti měli za úkol zamyslet se komplexně nad fungováním daného mikroregionu a navrhnout doporučení pro jejich další činnost na základě identifikace a analýzy problémů._MG_2736 Tato část workshopu měla interaktivní podobu v tom, že přítomní zástupci mikroregionů a univerzit vytvořili hodnotící komisi, která měla za cíl každé vystoupení studentů objektivně zhodnotit, poskytnout zpětnou vazbu a diskutovat s prezentujícím týmem o možnostech řešení identifikovaných problémů daného mikroregionu z pohledu aplikovatelnosti a vhodnosti. Po proběhnutí všech studentských prezentací následovala krátká přestávka s coffeebreakem, během níž komise vyhodnotila pořadí prezentací a následně jej vyhlásila.

_MG_2750V poslední části workshopu byly představeny témata miniprojektů, které mají být řešeny studenty obou univerzit v rámci následující aktivity mikroprojektu. Všechna témata jsou dvojího charakteru, jednak obecná témata zaměřená obecně na různé aspekty existence a fungování mikroregionů v ČR a SR, aby bylo možné v závěrečných fázích projektu komparaci obohacenou i pohled a analýzy zapojených studentů, zadruhé se jedná o individuální témata identifikovaná samotnými mikroregiony zapojenými v tomto mikroprojektu k řešení. Přehled jednotlivých témat lze naleznout v další aktivitě mikroprojektu. _MG_2748Na realizovaný workshop tedy navázala další aktivita týkající se zkoumání mikroregionů, jejíž podstatnou část realizují právě studenti řešením jednotlivých témat v rámci svých miniprojektů. Studenti řeší svoje miniprojekty pod vedením jednak příslušného zástupce z řešitelských týmů univerzit, ale také pod vedením a hlavně ve spolupráci s příšlušným manažerem mikroregionu. V tomto případě tak opět dochází k propojení univerzitního prostředí s veřejnou správou, z čehož mají přínos obě strany a zapojení studenti tak mohou získat praktické zkušenosti a zpětnou vazbu přímo od manažerů mikroregionů, kde řeší příslušný miniprojekt._MG_2725