Home
Zkoumání a komparace mikroregionů ČR a SR (aktivita č. 5)

Zkoumání a komparace mikroregionů ČR a SR (aktivita č. 5)

Tato aktivita bezprostředně navazuje na předchozí aktivitu a spočívá také v přidělení témat miniprojektů, které mají být řešeny studenty obou univerzit pod vedením členů řešitelských týmů a manažerů zapojených mikroregionů. Uvedená témata jsou dvojího charakteru, jednak obecná témata zaměřená obecně na různé aspekty existence a fungování mikroregionů v ČR a SR, aby bylo možné v závěrečných fázích projektu komparaci obohacenou i pohled a analýzy zapojených studentů, zadruhé se jedná o individuální témata identifikovaná samotnými mikroregiony zapojenými v tomto mikroprojektu k řešení. Jedná se tedy o řešení aktuální problematiky a konkrétních problémů v oblasti komunitního rozvoje na území zapojených mikroregionů, které se ale dá rozvinout a uplatnit v přizpůsobené podobě i v jiných mikroregionech.  Na workshop uskutečněný v Trenčíně na půdě partnerské TnAD tedy navázala další aktivita týkající se zkoumání mikroregionů, jejíž podstatnou část realizují právě studenti řešením jednotlivých témat v rámci svých miniprojektů. V této části mikroprojektu také dochází k praktické aplikaci různých výzkumných přístupů a hledání inovativních řešení na bázi spolupráce a zapojení aktérů z oblastí univerzitního prostředí a veřejné správy.

Orientační přehled vybraných témat miniprojektů řešených v rámci této aktivity:

Obecné projekty

1) Podstata a fungování mikroregionů (technická, legislativní)

2) Financování mikroregionů

3) Řízení mikroregionů, účelovost mikroregionů (za jakým účelem vznikají)

 

Projekty Hrušovansko

1) Návrhy řešení zvýšení zaměstnanosti v regionu (možnosti řešení, financování, návrh podpory malých a středních firem v regionu, která povede ke zvýšení pracovních míst)

2) Návrh řešení volného času mládeže ve věku 15 – 20 let, kteří dojíždí do středních škol a učilišť mimo region Hrušovansko (návrh vzniku, činnosti a financování např. mládežnických klubů pro mládež 15 – 20 let)

3) Návrh postupu pro vznik regionálního produktu mikroregionu Hrušovansko

4) Farmářské trhy (organizační zajištění, právní podmínky, finanční plán a možnosti, podmínky FÚ, hygienické podmínky)

5) Brownfields (zmapování lokalit, financování, klady/zápory, možnosti využití)

6) Voda v krajině (studánky, rybníky, využití k rekreaci, dotační možnosti, studie proveditelnosti)

 

Projekty Nový Dvůr

1) Meziobecní spolupráce místních spolků (zapojení „rizikových“ věkových skupin 13-19, 65 a více,strategie společného plánování, finanční aspekty)

2) Spolupráce soukromých subjektů, veřejného sektoru a neziskových organizací na akcích podporující kulturní a společenský život stejně jako na dotačních titulech (strategie kulatých stolů, možnosti dle nového dotačního období, finanční možnosti, možnosti soukromých firem v oblasti-volba vhodných kombinací)

3) Mikroregion jako turistická destinace (kompetence, možnosti působení – s cílem navýšení příjmů, vytvoření turistických produktů ve spolupráci se soukromým sektorem, finanční aspekty, právní aspekty)

4) Projektové záměry pro období 2014-2020 (návaznost na rozvojovou strategii, aktuální situaci, a možnosti-lidské zdroje, infrastrukturu, využití příkladů dobré praxe od nás a ze zahraničí)